เราค้นพบว่า..

เราค้นพบว่า..
การ “ได้เป็น”
” ค น สำ คั ญ ”
ของ..กันและกัน
ก็ตอนที่เรา..
ไม่มี..เรื่องอะไร ??
จะ “คุยกัน” แล้ว
แต่เรายัง .. “อยากคุย” กันอยู่!!

เมื่อเรา
เริ่มรักใคสักคน
เราจะเริ่มทำในสิ่งที่
” ไ ม่ เ ค ย ทำ “

Advertising