ความรักคืออะไร

เก็บรักษามิตรภาพของเราไว้
เนิ่นนานไปไม่ลบเลือนและจางหาย
ความผูกพันจะคงอยู่ตลอดไป
แม้ตัวไกล…ใจใกล้กันเท่านั้นพอ

ความรักคืออะไร
บางคนบอกว่า “รัก”
คือ ห่วงใย

บางคนบอกว่า “รัก”
คือ ความเข้าใจ

บางคนบอกง่ายๆ
… รั ก คื อ รั ก …

Advertising